Mountain Village Stocking

11.75 x 21.25 on 13 mesh