Santa & Toys Mini Stocking

Item# SZ1005, Santa & Toys Mini Stocking Stitch and Zip needlepoint design on 14 mesh cotton canvas.

SKU: SZ1005 Categories: ,